Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Επισκόπηση WBCSD/CSI
ΠΕΡΙΓΡΑΦH 2006 2007 2008
Διαχείριση Kλιματικής Αλλαγής
Ποσοστό (%) εργοστασίων που έχουν
ενσωματώσει και εφαρμόζουν το Πρωτόκολλο
WBCSD/CSI για τις εκπομπές CO2
100 100 100
Σύνολο άμεσων εκπτομπών(1) CO2 (μεικτό), μετρικοί τόνοι(2) 10 εκατ. 10 εκατ. 10,2 εκατ.
Σύνολο άμεσων εκπομπών(1) CO2 (καθαρό), μετρικοί τόνοι(2) 10 εκατ. 10 εκατ. 10,2 εκατ.
Συνολικές εκπομπές(1) CO2 (μεικτό) kg/μετρικό τόνο προϊόντος 690,4 689,8 685,5
Συνολικές εκπομπές(1) CO2 (καθαρό) kg/μετρικό τόνο προϊόντος 690,4 689,8 685,5
Χρήση του Πρωτοκόλλου WBCSD/CSI για τον καθορισμό και την δημοσιοποίηση των εκπομπών του CO2 ναι ναι ναι
Ανάπτυξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και δημοσιοποίηση στόχων και προόδου έως το 2006

Στρατηγική περιορισμού εκπομπών CO2:

1. Επενδύσεις στην απόδοση καυσίμων
2. Μείωση της αναλογίας κλίνκερ στο τσιμέντο
3. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στρατηγική περιορισμού εκπομπών CO2:

1. Επενδύσεις στην απόδοση καυσίμων
2. Μείωση της αναλογίας κλίνκερ στο τσιμέντο
3. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στρατηγική περιορισμού εκπομπών CO2:

1. Επενδύσεις στην απόδοση καυσίμων
2. Μείωση της αναλογίας κλίνκερ στο τσιμέντο
3. Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Δημοσιοποίηση ετήσιων απολογισμών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο ναι ναι ναι
Καύσιμα και πρώτες ύλες
Eνεργειακή απόδοση, MJ/t κλίνκερ 3.501 3.582 3.567
Ποσοστό (%) υποκατάστασης συμβατικών με εναλλακτικά καύσιμα (θερμική βάση) 0,98 1,37 1,07
Ποσοστό (%) βιομάζας ως καύσιμο 0,6 0,6 0,4
Ποσοστό (%) εναλλακτικών πρώτων υλών
(κλίνκερ & τσιμέντο)
7,3 7,1 6,8
Ποσοστό (%) συμμετοχής κλίνκερ στο τσιμέντο 80,8 80 80,2
Εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών για χρήση
καυσίμων και πρώτων υλών
ναι ναι ναι
Παρακολούθηση και αναφορά αέριων εκπομπών
Συνολικές εκπομπές σκόνης, μετρικοί τόννοι 934 928 1,268
Ειδικές εκπομπές σκόνης gr/τόνο κλίνκερ 86 85 109
Συνολικές εκπομπές NOx, μετρικοί τόννοι 20.535 19.106 20.979
NOx, gr/τόννο κλίνκερ 2.016 1.752 1.799
Συνολικές εκπομπές SOx, μετρικοί τόνοι 3.068 3.263 3.356
SOx, gr/τόνο κλίνκερ 301 299 288
Ποσοστό (%) κλίνκερ που παρήχθη υπο παρακολούθηση των εκπομπών σημαντικών και μη 100 100 100
Εφαρμογή Πρωτοκόλλου για τη μέτρηση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των εκπομπών ναι ναι ναι
Δημόσια διάθεση στοιχείων εκπομπών με δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά των «συμ-μετόχων» ναι ναι ναι
Δημοσιοποίηση στόχων και αποτελεσμάτων ναι ναι ναι
Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
0 0 0
Δείκτης θανατηφόρων ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
0 0 0
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων
(εργολαβικό προσωπικό)
2 1 3
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων τρίτων 0 0 1
Αριθμός ατυχημάτων που οδήγησαν σε
απώλεια ημερών εργασίας
28 20 22
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
4,75 3,67 3,26
Απωλεσθείσες ημέρες εργασίας εξαιτίας ατυχημάτων (άμεσο προσωπικό) 1.275 919 718
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων
(άμεσο προσωπικό)
324 168 106
Αριθμός ατυχημάτων που οδήγησαν σε
απώλεια ημερών εργασίας
(εργολαβικό προσωπικό)
21 7 8
Τοπικές επιπτώσεις
Ενεργές περιοχές όπου θέματα
βιοποικιλότητας
έχουν αναγνωρισθεί
αριθμός 3 3 3
% 10,3 10,3 9,4

Ποσοστό (%) περιοχών δραστηριότητας με
προγράμματα για τις τοπικές κοινότητες

- 100 100
Ενεργά λατομεία με σχέδια
αποκατάστασης περιβάλλοντος
αριθμός 15 15 15
% 75 79 79
Εφαρμογή και ενσωμάτωση στη λήψη αποφάσεων των οδηγών για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων ναι ναι ναι
Ανάπτυξη και επικοινωνία σε τοπικούς «συμ-μετόχους» των προγραμμάτων αποκατάστασης των λατομείων και περιοχών όπου ασκούνται δραστηριότητες ναι ναι ναι

(1) Ο δείκτης δεν περιλαμβάνει τις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με οχήματα μεταφοράς και κινητό εξοπλισμό.
(2) Οι συνολικές εκπομπές για την περίοδο 1990-2007 έχουν υπολογισθεί εκ νέου το 2008, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο WBCSD/CSI, για να συμπεριλάβουν τη νέα συμμετοχή του Ομίλου (Τουρκία) και τις αλλαγές στη συμμετοχή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο.