Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Το έτος 2008 σηματοδοτεί την πέμπτη επέτειο από τη συμμετοχή και αυτοδέσμευση του ΤΙΤΑΝΑ στους στόχους της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI – Cement Sustainability Initiative). Ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που ξεκίνησε υπό την αιγίδα του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD ή Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη) από ηγετικές εταιρίες του κλάδου. Το CSI εστιάζει στις προκλήσεις των καιρών μας: Κλιματική αλλαγή, υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, βιοποικιλότητα και επιπτώσεις από τη χρήση γης, περιβαλλοντική απόδοση και σχέσεις με τις κοινότητες.

Ως βασικό μέλος του CSI, ο ΤΙΤΑΝ έχει συμπράξει για την ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών που στοχεύουν στη μείωση του CO2 και άλλων εκπομπών. Ένα κοινό πρωτόκολλο μέτρησης και αναφοράς έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας τράπεζας δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των εργοστασίων τσιμέντου και τις εκπομπές τους. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης και οι στόχοι βελτίωσης που έχουν τεθεί σε εταιρικό επίπεδο δημοσιοποιούνται και ελέγχονται από ανεξάρτητους αξιολογητές.

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, το WBCSD/CSI διερευνά σε επίπεδο κλάδου την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας παγκόσμιας κλαδικής προσέγγισης στην κλιματική αλλαγή επιτυγχάνεται με εξειδικευμένη σε κλαδικό επίπεδο ανάλυση του προβλήματος. Έμφαση δίνεται επίσης σε μια πρακτική προσέγγιση της οργάνωσης, αναφοράς και αξιολόγησης των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, η παγκόσμια κλαδική προσέγγιση δεν αποτελεί μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους, αλλά ένα μείγμα από πολιτικές και δράσεις που οργανώνονται γύρω από το χώρο κάθε εργοστασίου παραγωγής, σύμφωνα με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κλάδου και της περιφέρειας.