Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Ανταποκρινόμενοι στα πολύτιμα σχόλια των «συμ-μετόχων» μας και πραγματώνοντας την δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση, ο Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΚΕ & ΒΑ) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το 2008 έχει νέα δομή και εστιασμό. Το Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου αναφέρει τα ουσιαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για να ανταποκριθούμε στις πραγματικές προκλήσεις και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους που έχουμε θέσει.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι ενσωματωμένη στη στρατηγική του ΤΙΤΑΝΑ, όπως περιγράφεται στο πρώτο μέρος του Απολογισμού το οποίο περιλαμβάνει την Επιχειρηματική μας προσέγγιση για την ΕΚΕ, την εμπλοκή με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μας, καθώς και την κατανομή του εισοδήματος που δημιουργήθηκε από τον Όμιλο το 2008. Η λεπτομερής παρουσίαση των δραστηριοτήτων και οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου περιέχεται στον Γενικό Απολογισμό και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα, ενώ η στρατηγική μας περιγράφεται με επιλεγμένα παραδείγματα εφαρμογής.

Το 2008 υιοθετήσαμε νέα μέσα διαλόγου και σύμπραξης με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μας. Το Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, το πρώτο που διοργανώθηκε ποτέ στην Ελλάδα –μια καινοτόμος πρωτοβουλία του ΤΙΤΑΝΑ– ακολούθησε την πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση των περιεχομένων του Απολογισμού μας για το 2007.

Η προσπάθεια του ΤΙΤΑΝΑ να συμμορφώνεται όχι μόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά με το πνεύμα της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για το Οικουμενικό Σύμφωνο οδήγησε στην ανάληψη νέων δράσεων στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και μπορεί να ασκήσει επιρροή, μεταδίδοντας το μήνυμα και συμβάλλοντας στη συγκρότηση εθνικών δικτύων του Οικουμενικού Συμφώνου. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα της μακροπρόθεσμης αυτοδέσμευσής μας για την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλες τις δραστηριότητες περιλαμβανομένης της κατασκευής ενός νέου εργοστασίου τσιμέντου, περιγράφεται με το παράδειγμα του ΤΙΤΑΝΑ στην Αλβανία.

Οι άνθρωποί μας και ευρύτερα η κοινωνία ωφελούνται από τις δραστηριότητές μας, οι οποίες μπορούν να έχουν πολλαπλές θετικές επιδράσεις από τις ακολουθούμενες επιχειρηματικές πρακτικές. Μια λεπτομερής ανάλυση των επιδόσεών μας στο πλαίσιο των σχέσεων με τους «συμ-μετόχους» μας και, ιδιαίτερα, με τους εργαζομένους του Ομίλου, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους επενδυτές μας και τις τοπικές κοινότητες περιλαμβάνεται στο τμήμα του Απολογισμού με τον τίτλο «Κοινωνικό Αποτύπωμα».

Η δέσμευσή μας προς το περιβάλλον, οι δράσεις μας στον τομέα αυτόν, οι επιδόσεις μας και οι νέοι στόχοι που έχουν τεθεί για τη μελλοντική μας βελτίωση, περιλαμβάνονται στο τμήμα του Απολογισμού με τίτλο «Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα». Ενδεικτικές πρακτικές, σχετικές με τη βιώσιμη ανάπτυξη, περιλαμβάνονται επίσης στο τμήμα αυτό, ενώ ένα νέο εργαλείο («ΕΚΕ στην Πράξη»), που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα μας, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις πρακτικές μας σε κάθε χώρα που αναπτύσσουμε δραστηριότητα.

Η αναγνώριση των προσπαθειών μας, μας ενθαρρύνει στο να είμαστε περισσότερο επικεντρωμένοι στο έργο που επιτελούμε και, παράλληλα, να επιδιώκουμε το διάλογο ενισχύοντας την διαφάνεια. Στο τμήμα αυτό του Απολογισμού αναφέρονται τα βραβεία που απονεμήθηκαν πέρυσι στον ΤΙΤΑΝΑ.

Ο Απολογισμός αυτός εκπονήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ενσωματώνοντας τις απόψεις, κρίσεις και προτάσεις των «συμ-μετόχων» μας. Στο σχετικό τμήμα περιλαμβάνονται η μεθοδολογία σύνταξης του Απολογισμού και οι εκθέσεις των ανεξάρτητων ελεγκτών.

Στο τμήμα «Στόχοι και Αποτελέσματα» συνοψίζονται τα επιτεύγματα του Ομίλου σε σχέση με τις αυτοδεσμεύσεις του και το σχέδιο δράσης του για το 2010. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ μεγάλωσε ακόμη περισσότερο το 2008 (νέες εξαγορές και επενδύσεις). Πιο συγκεκριμένα απέκτησε το 100% της κοινοπραξίας ΤΙΤΑΝ - LAFARGE στην Αίγυπτο  και το 50% της Adocim Cimento Beton S.A. στην Τουρκία . Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας παρουσιάζονται με την υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου. Ωστόσο, όπου αναφέρεται η επιτευχθείσα πρόοδος σε σύγκριση με συγκεκριμένους στόχους, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου το έτος που τέθηκε ο συγκεκριμένος στόχος.

Η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου (Cement Substainability Initiative, CSI), που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου μας, όπως η ασφάλεια στην εργασία, η κλιματική αλλαγή, η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων και η αξιολόγησή τους. Η ανασκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί από τον ΤΙΤΑΝΑ στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται στο τμήμα αυτό, όπως προβλέπεται από το CSI και τα σχετικά πρωτόκολλα.

Μια πλήρης παρουσίαση των Δεικτών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝΑ και έχουν ουσιαστική σημασία για τους «συμ-μετόχους», σύμφωνα με τη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Έκδοση Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Απολογισμών (GRI, G3, 2006), περιέχεται στο τελευταίο τμήμα του Απολογισμού και συνδέεται με τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου. Επιπλέον μια δήλωση για το επίπεδο διασφάλισης του Απολογισμού περιλαμβάνεται στο τμήμα «Ανεξάρτητη Αξιολόγηση και Διασφάλιση Απολογισμού».

Η γνώμη σας είναι σημαντική για την βελτίωσή μας. Σε όλο τον Απολογισμό προβλέπεται χώρος για τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις. Μπορείτε επίσης να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά τα σχόλια αυτά και τις προτάσεις σας από την ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού στην διεύθυνση: csr@titan.gr.