Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ως κυρίαρχο στόχο να αναπτυχθεί ως ένας πολυπεριφερειακός, καθετοποιημένος παραγωγός τσιμέντου, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρησιακή αριστεία με σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η στρατηγική του Ομίλου υλοποιείται με:

 • Γεωγραφική διαφοροποίηση
 • Συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
 • Καθετοποίηση δραστηριοτήτων 
 • Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναµικό και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

Όλες οι δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ κατευθύνονται από τις αξίες του που ενσωματώνονται στη στρατηγική του: 

 • Ακεραιότητα
  Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο - συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές
   
 • Δέσµευση έναντι στόχων
  Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους - επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα - τηρούμε τις δεσμεύσεις προς όλους τους «συμ-μετόχους»
   
 • Γνώση
  Επενδύουμε στη γνώση - διευρύνουμε το γνωστικό μας κεφάλαιο - αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την απόκτηση και διάχυση της γνώσης
   
 • Συνεχής βελτίωση
  Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει - δεν εφησυχάζουμε με την επιτυχία – μαθαίνουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες – ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία στην εφαρμογή νέων ιδεών
   
 • Αξία στον πελάτη
  Προβλέπουμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών – παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες – παρέχουμε πρωτοποριακές λύσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
   
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας, σεβόμαστε τους εργαζόμενους –σεβόμαστε τις τοπικές κοινότητες– λειτουργούμε ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας – είμαστε δεσμευμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, ευθυγραμμισμένες με τις αξίες, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις προτεραιότητές του περιλαμβάνουν:

 • Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, (διεθνής πρωτοβουλία) www.unglobalcompact.org
 • Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας www.globalreporting.org
 • WBCSD/CSI (κλαδική πρωτοβουλία) www.wbcsdcement.org
 • Eυρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ (Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία) www.csreurope.org
 • ISO 14001, ISO 9000, OHSAS 18001, SA 8000 (διεθνή και αντίστοιχα τοπικά πρότυπα)