Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Ανασκόπηση επικοινωνίας με «Συμ-μετόχους» 2008
Ανασκόπηση Επικοινωνίας µε “Συµ-µετόχους” 2008

Δράσεις 2008 Σχόλια «συ-µετόχων» Στόχοι 2009

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - Επενδυτές

* Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συναντήσεις και παρουσιάσεις σε μετόχους και επενδυτές, περιλαμβανομένων και εκπροσώπων υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων

* Εμπλουτισμός Γενικού Απολογισμού και ιστοσελίδας με πληροφορίες και δράσεις ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης

* Συνέχιση της ενημέρωσης των μετόχων και επενδυτών σε θέματα ΕΚΕ

* Μεταλαμπάδευση άριστων πρακτικών και αποτελεσμάτων των σχετικών επιδόσεων στην επιχειρηματική κοινότητα

* Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιδόσεις και τα μακροχρόνια αποτελέσματα σε θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης

* Επιδίωξη της ανταλλαγής απόψεων με ερωτηματολόγια και απ’ ευθείας συναντήσεις

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - Εργαζόμενοι και εκπρόσωποι τους

* Συμμετοχή στο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, ενημερώσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, επανεξέταση επιδόσεων και εξέλιξης, συναντήσεις με συνδικαλιστικές οργανώσεις, νέα προγράμματα ένταξης εργαζομένων, ειδικά σεμινάρια ΕΚΕ, ομάδες εστιασμού, ανανέωση ιστοσελίδας και ενδο-εταιρικών διαδικτυακών εφαρμογών, εταιρικές εκδόσεις και έντυπα

* Αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ

* Μεταλαμπάδευση άριστων πρακτικών και πρωτοβουλιών εθελοντισμού

* Ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών και εργαλείων υποστήριξης και αναγνώρισης της συνεισφοράς των εργαζομένων στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων

* Συνέχιση της προσπάθειας ευαισθητοποίησης, εξειδίκευσης και επικοινωνίας μέσω σεμιναρίων, ημερίδων και των ιστοσελίδων

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - Κυβερνήσεις

* Απ’ευθείας επαφές και επαφές μέσω συλλογικών επιχειρηματικών φορέων και οργανώσεων (κλαδικών και άλλων)

* Επικοινωνία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Σύμπραξης για την ΕΚΕ και του Οικουμενικού Συμφώνου.

* Υποστήριξη δράσεων διάδοσης και ανάπτυξης συμπράξεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

* Υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Μαθαίνω και Υποστηρίζω το Οικουμενικό Σύμφωνο». Διάδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου «Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και άλλων κοινών δράσεων σε συνεργασία με τα Δίκτυα ΕΚΕ

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - Διεθνείς Οργανισμοί

* Συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, στο WBCSD/CSI, στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την ΕΚΕ.

* Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και προϊόντων του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου για την «Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αυσίδας» (Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ)

* Αύξηση της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της αυτοδέσμευσης στη σφαίρα επιρροής του ΤΙΤΑΝΑ

* Μεταλαμπάδευση άριστων πρακτικών και της προσπάθειας για σύμπραξη με τους «συμ-μετόχους»

* Επικοινωνία προόδου σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ομίλου

* Διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής ή και δημιουργίας εθνικής εμβέλειας πρωτοβουλιών

* Παρακολούθηση αποτελεσμάτων που αφορούν σ την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Σύμπραξη για την ΕΚΕ»

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - Τοπικές Κοινότητες

* Συμμετοχή στο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τοπικούς παράγοντες, ημέρες επίσκεψης εργοστασίων, Τοπική Επιτροπή Συνεργασίας στην Αλβανία

* Συνέχιση της πολιτικής ανοικτής επικοινωνίας, βελτίωση της κατανόησης της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την πολιτική του Ομίλου για την ΕΚΕ και την βιώσιμη ανάπτυξη

* Οργάνωση επισκέψεων και ξεναγήσεων στα εργοστάσια παραγωγής

* Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που αναπτύχθηκε από την υλοποίηση του πρώτου φόρουμ ενδιαφερομένων πολιτών

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - Εργολάβοι και Προμηθευτές

* Υλοποίηση του προγράμματος «Μαθαίνω και Συμμετέχω στο Οικουμενικό Σύμφωνο», διμερείς συναντήσεις, συμμετοχή στο φόρουμ ενδιαφερομένων πολιτών, διάδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου για «Υπεύθυνη Διαχείριση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα», παρουσίαση μέσω της ιστοσελίδας του νέου Ηλεκτρονικού Οδηγού, συναντήσεις για την ασφάλεια στην εργασία και σεμινάρια

* Υποστήριξη και προώθηση δράσεων για την ενημέρωση και περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εφοδιαστική αλυσίδα

* Συνέχιση της προσπάθειας για μεταλαμπάδευση άριστων πρακτικών και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα

* Διοργάνωση θεματικών σεμιναριακών και διμερών συναντήσεων εργασίας και ημερίδων επικοινωνίας

* Ενίσχυση της δικτύωσης και των συμπράξεων συνεργασίας σε τομείς κοινής προτεραιότητας σε θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - Πελάτες

* Συμμετοχή στο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, διμερείς συναντήσεις συνεργασίας, επισκέψεις και ξεναγήσεις στις μονάδες παραγωγής, ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειρίας

* Διατήρηση της ηγετικής θέσης σε θέματα ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο

* Ενίσχυση της προσπάθειας για δημιουργία συνεργασιών και συνεργιών

* Πρόσκληση για συμμετοχή σε ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην διάδοση της γνώσης, της εμπειρίας και των άριστων πρακτικών

Ομάδες "Συμ-µετόχων" - ΜΚΟ

* Συμμετοχή στο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, διμερείς συναντήσεις, ανταλλαγή απόψεων σε επιμέρους θέματα, συνεργασία για την αποκατάσταση περιοχών στην Ελλάδα

* Πληρέστερη απεικόνιση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος

* Συνέχιση της προσπάθειας για περισσότερο καλό όπου οι περισσότερες επιπτώσεις

* Συνέχιση και ενίσχυση της επικοινωνίας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του διαλόγου

* Διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας