Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Ανασκόπηση ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008
Ανασκόπηση ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2008

 εκπλήρωση στόχου  υπερκάλυψη στόχου  μη εκπλήρωση στόχου  συνεχής εξέλιξη  νέος στόχος

Στόχοι 2010 Βασικοί Δείκτες - Πρόοδος 2008 Δράσεις 2009

Τομέας - Ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική λειτουργία

* Πλήρης εκπαίδευση και αξιολόγηση όλων των διευθυντικών στελεχών στην εφαρμογή των εταιρικών αξιών, των εταιρικών προτύπων και του Κώδικα Δεοντολογίας

* Διεύρυνση της διαδικασίας ανεξάρτητης αξιολόγησης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου

* % ποσοστό στελεχών και προσωπικού που έχει εκπαιδευθεί

* % ποσοστό εργοστασίων τσιμέντου και άλλων δραστηριοτήτων που έχει συμπεριλιφθεί στη διαδικασία ανεξάρτητης αξιολόγησης

* 100% των Διευθυντικών στελεχών με σχετική εκπαίδευση

* 10/12 εργοστάσια τσιμέντου έχουν ολοκληρώσει σχετικές διαδικασίες ανεξάρτητου ελέγχου

Τομέας - Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

* Εφαρμογή της Στρατηγικής του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και παρουσίαση ετησίως των αποτελεσμάτων

* Αύξηση της ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικότητας σε τομείς που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας

* Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινων πόρων

* Επαναξιολόγηση και βελτίωση των περιβαλλοντικών συστημάτων σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου

* % εναλλακτικών καυσίμων που καταναλώνονται από τον Όμιλο

* % εργοστασίων τσιμέντου που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα

* % μονάδων παραγωγής που καλύπτονται από συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αξιολογούνται ανα διετία για την περιβαλλοντική τους απόδοση

* Πρόοδος που επιτυγχάνεται στην υλοποίηση του σχεδίου για περιορισμό των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων στην κατασκευή του νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία
 
* Αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

* Συνέχεια επενδύσεων για την αύξηση της δυνατότητας χρήσης εναλλακτικών καυσίμων

* Υποστήριξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με βασικούς «συμ-μετόχους»

* Ενσωμάτωση νέων συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης της κατανάλωσ ης υδάτινων πόρων

Τομέας - Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

* Επιβεβαίωση ότι όλα τα συστήματα διαχείρισης θεμάτων για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, που εφαρμόζονται κατα περιοχή και δραστηριότητα, συμμορφώνονται με τα πρότυπα του Ομίλου

* Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ΟΗSAS 18001 σε όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου

* Κανένα θανατηφόρο ατύχημα

* Κανένα σοβαρό ατύχημα

* Ενσωμάτωση και διατήρηση «νοοτροπίας και συμπεριφοράς πρόληψης ατυχημάτων» σε όλο το άμεσα και έμμεσα απασχολούμενο δυναμικό

* Ένταξη στο ανώτερο τεταρτημόριο των επιδόσεων των μελών της Πρωτοβουλίας WBCSD/CSI ως προς το Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων που σχετίζεται με την απώλεια χρόνου εργασίας* Αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων για την ασφάλεια στην εργασία εντός του και στην εφοδιαστική αλυσίδα Ομίλου

* Προώθηση και υιοθέτηση άριστων πρακτικών στη διαχείριση και εκπαίδευση του εργολαβικού προσωπικού

* Άμεση υποστήριξη των δράσεων που έχουν υιοθετηθεί σε συνεργασία με τα μέλη του WBCSD/CSI για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και οδηγιών για την ασφάλεια στην εργασία

Τομέας - Σχέσεις με " συμ-μετόχους"

* Ανταπόκριση στους προβληματισμούς των κύριων για τον ΤΙΤΑΝΑ ομάδων «συμμετόχων», αξιοποιώντας τη γνώση που αποκτάται από τον ανοικτό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

* Διάδοση των προτύπων του Ομίλου εντός της σφαίρας επιρροής του, στο πλαίσιο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και της κλαδικής πρωτοβουλίας WBCSD/CSI

* Διεύρυνση των προσπαθειών για επικοινωνία και σύμπραξη με τις κύριες ομάδες «συμ-μετόχων» και εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης το 2008

* Διαφοροποίηση και επικέντρωση των πρωτοβουλιών που υιοθετούνται σε τοπικό επίπεδο

* Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων δράσης σε όλα τα εργοστάσια και για όλες τις δραστηριότητες * Ενσωμάτωση σχολίων και προτάσεων των βασικών «συμ-μετόχων» σε σχέδια τοπικής δράσης

* Συνεχής ευαισθητοποίηση και μεταλαμπάδευση άριστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και των αποτελεσμάτων των εργασιών του WBCSD/CSI

* Συμμετοχή στην περαιτέρω διάδοση της παγκόσμιας κλαδικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής