Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

17 Οκτωβρίου 2008

Ανθρώπινο Δυναµικό

Η ΕΚΕ είναι µία αξία ενσωµατωµένη στην λειτουργία του Τιτάνα. Οι εργαζόµενοι, όπως και οι συνταξιούχοι, στηρίζουν την στρατηγική του Οµίλου για την ΕΚΕ και την βιώσιµη ανάπτυξη. Θα µπορούσαν ωστόσο, να συµµετέχουν περισσότερο και να συµβάλλουν τόσο στον εµπλουτισµό, όσο και στην ευρύτερη διάχυση των καλών πρακτικών που εφαρµόζει ο Όµιλος.

Η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί ύψιστη επιχειρηµατική προτεραιότητα. Η συνεχής εκπαίδευση όλου του προσωπικού θεωρείται επαρκής, παρόλο που ειδικές περιπτώσεις όπως οι αποµονωµένες θέσεις εργασίας απαιτούν περισσότερη προσοχή. Επίσης, περισσότερη έµφαση, όπως και κατάλληλη και συνεχή εκπαίδευση απαιτούνται για το εργολαβικό προσωπικό ώστε ο Όµιλος να επιτύχει αυξηµένη εγρήγορση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη των ατυχηµάτων σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Το ισχύον νοµικό πλαίσιο για την ένταξη στην απασχόληση οµάδων πληθυσµού που µειονεκτούν και ειδικότερα των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ), όχι µόνο δεν προάγει το σεβασµό στην διαφορετικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών αλλά, αντίθετα, δηµιουργεί εµπόδια για ισότιµη µεταχείριση και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Κοινός στόχος µε τους οργανωµένους φορείς στον τοµέα αυτό είναι η ανάπτυξη κατάλληλων προγραµµάτων και η ευρύτερη ευαισθητοποίηση της επιχειρηµατικής κοινότητας.

Περιβάλλον – Βιώσιµη Ανάπτυξη

Στην προσπάθειά του για την προστασία του περιβάλλοντος, ο ΤΙΤAΝ έχει ήδη φθάσει σε τέτοιο επίπεδο επιδόσεων ώστε να κατατάσσεται µεταξύ των ηγέτιδων επιχειρήσεων του κλάδου, διεθνώς. Στόχος του είναι να παραµείνει πρωτοπόρος και µάλιστα συγκρινόµενος µε τις καλύτερες επιδόσεις των υπολοίπων µελών της διεθνούς πρωτοβουλίας για την βιώσιµη ανάπτυξη στον κλάδο τσιµέντου (Cement Sustainability Initiative).

Στόχος είναι επίσης να επιτυγχάνεται αρµονία µεταξύ αειφορίας, απασχόλησης και επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται επενδύσεις, εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και των ενδιαφεροµένων µερών, όπως και η βέλτιστη λειτουργία των µονάδων. Παράλληλα, να εξετάζεται η αξιοποίηση νέων και καινοτόµων λύσεων όπως για τη χρήση των εναλλακτικών καυσίµων που συντελούν στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, που παραµένει κυρίαρχο ζήτηµα.

Η προσέγγιση του Τιτάνα, «να κάνει λιγότερο κακό και περισσότερο καλό» θα µπορούσε να εξειδικευθεί στο «να κάνει περισσότερο καλό, όπου εξ ανάγκης κάνει το περισσότερο κακό». Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε η πληρέστερη απεικόνιση του «περιβαλλοντικού αποτυπώµατος» (“footprint”) των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των επιµέρους δράσεων που αναπτύσσει ο Όµιλος για τον περιορισµό του.

Γύρω Κοινότητες

Οι σχέσεις και η συνεργασία µε τις Κοινότητες γύρω από τις µονάδες λειτουργίας του Τιτάνα είναι µακροχρόνιες. Έχουν αποδώσει καρπούς και ακολουθούν ένα δρόµο συνεχούς βελτίωσης. Δεν παύει, ωστόσο, η γειτνίαση µε τις εγκαταστάσεις µίας βαριάς βιοµηχανίας (µία βαριά βιοµηχανία) να αποτελεί και αιτία οχλήσεων, εάν όχι τριβών, µε τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Ο Τιτάνας οφείλει να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες για περιορισµό όσο γίνεται των οχλήσεων και για ευρύτερη µεταλαµπάδευση και πολλαπλή αξιοποίηση (προώθηση και διάχυση) των κοινωνικών ωφεληµάτων.

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Απαιτούνται τόλµη και συνέπεια για σωστή επικοινωνία και διαφάνεια. Η έκδοση σχετικών Απολογισµών από το 1983, η συνεχής και ειλικρινής επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά και η σηµερινή συνάντηση αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα της διαφάνειας και λογοδοσίας που ο Τιτάνας έχει υιοθετήσει ως βασική προϋπόθεση της ΕΚΕ. Στόχος παραµένει η πιο συστηµατική, εντατική και διευρυµένη παρουσίαση των µη οικονοµικών αποτελεσµάτων (κοινωνικών και περιβαλλοντικών) σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και ειδικότερα στους επιχειρηµατικούς και οικονοµικούς φορείς µε στόχο την παρακίνησή τους για υιοθέτηση ανάλογων προτύπων και πρακτικών.

Επικοινωνία – διάδοση – µεταλαµπάδευση προτύπων και καλών πρακτικών

Η ΕΚΕ αποτελεί ενσωµατωµένη αξία στον ΤΙΤΑΝΑ. Οι συµµετέχοντες στο Φόρουµ δηλώνουν σήµερα την επιθυµία να βοηθήσουν τον Τιτάνα να παραµείνει πρωτοπόρος στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές κλαδικό επίπεδο.

Επίλογος

Συνοψίζοντας οι παρόντες συµφωνούν ότι ο ΤΙΤAΝ µπορεί και οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές του σε τοµείς όπως η εξοικονόµηση πρώτων υλών, η ανακύκλωση, η µεταλαµπάδευση καλών πρακτικών στη σφαίρα επιρροής του (θυγατρικές εκτός Ελλάδος, συνεργάτες και προµηθευτές, πελάτες και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη). Επίσης µπορεί να συµβάλλει σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη στον εκσυγχρονισµό κοινωνικών στερεοτύπων και στην λήψη σχετικών πολιτικών αποφάσεων για την ΕΚΕ και την βιώσιµη ανάπτυξη.

Η σηµερινή συνάντηση αποδείχθηκε γόνιµη και ωφέλιµη για όλους τους συµµετέχοντες. Συµφωνούµε καταλήγοντας, ότι η ΕΚΕ αφορά κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη και επιχείρηση που επιδιώκει να είναι κερδοφόρα και µακροπρόθεσµα βιώσιµη. Η εποχή µας απαιτεί πιο αποτελεσµατική δράση και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την συναίνεση κοινωνικών οµάδων που συµµερίζονται αυτό τον προβληµατισµό.

Ο Τιτάνας έχει ακολουθήσει πολιτική «ανοικτών θυρών», υπευθυνότητας και διαφάνειας και έχει υποχρέωση να παραµείνει πρωτοπόρος και καινοτόµος στον τοµέα αυτό στην Ελλάδα, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την διαµόρφωση νέων αντιλήψεων, πρακτικών και επιχειρηµατικών προτύπων σε εθνικό επίπεδο.