Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

1ο Φόρουµ Ενδιαφεροµένων Πολιτών στην Ελλάδα

Η σύμπραξη με τους βασικούς «συμ-μετόχους» μέσω ανοιχτής και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί μακροπρόθεσμη πρακτική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής και των ενεργειών του στον τομέα της ΕΚΕ.

Επεκτείνοντας αυτή την προσπάθεια και δέσμευση περαιτέρω το 2008, αναλάβαμε μια νέα καινοτόμο πρωτοβουλία στην Ελλάδα με την πραγματοποίηση ενός εθνικού Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και άριστες πρακτικές. Το Φόρουμ οργανώθηκε από την Επιτροπή ΕΚΕ του ΤΙΤΑΝΑ, σε συνεργασία με τη διευθυντική του ομάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ευρύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των βασικών «συμ-μετόχων» σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Μετά από μήνες προετοιμασίας, το 1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών του ΤΙΤΑΝΑ φιλοξενήθηκε στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι, στις 17 Οκτωβρίου 2008. Έλαβαν μέρος εργαζόμενοι της Εταιρίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών σωματείων, οικονομικοί αναλυτές, επενδυτές και μέτοχοι, προμηθευτές και εργολάβοι, πελάτες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ΜΜΕ και μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως Διεθνής Διαφάνεια, WWF, Greenpeace, Praksis.

Στελέχη της Εταιρίας περιέγραψαν και εξήγησαν τη στρατηγική, τις δεσμεύσεις, τα πρότυπα και τις πρακτικές του ΤΙΤΑΝΑ σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, με αναφορά και σε εθελοντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο διεθνών, κλαδικών και εθνικών πρωτοβουλιών. Μετά από κάθε παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, εξέφρασαν σκέψεις, προβληματισμούς και προσδοκίες, διατύπωσαν σχόλια και προτάσεις.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δύο, κυρίως, αλληλένδετες θεματικές ενότητες: Στο σεβασμό για τις ανθρώπινες αξίες και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του Φόρουμ αναφέρονταν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην ασφάλεια της εργασίας, στην περιβαλλοντική μέριμνα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην επικοινωνία και στη διάδοση άριστων πρακτικών. Οι κύριες διαπιστώσεις του Φόρουμ κατέδειξαν ότι ο ΤΙΤΑΝ θα πρέπει να κάνει περισσότερο καλό εκεί όπου αναγκαστικά βλάπτει περισσότερο και να συνεχίσει εντατικά την προσφορά του στην κοινωνία με καλές πρακτικές, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία του, έτσι ώστε να παραμείνει ηγετικό παράδειγμα στην Ελλάδα.

Επί πλέον, το Φόρουμ συμφώνησε ότι ο ΤΙΤΑΝ μπορεί και πρέπει να βελτιώσει περισσότερο τις επιδόσεις του σε τομείς όπως η εξοικονόμηση φυσικών πρώτων υλών, η ανακύκλωση και η διάδοση άριστων πρακτικών μέσα στη σφαίρα της επιρροής του (θυγατρικές εταιρίες, εργολάβοι, προμηθευτές κ.ά.). Θα πρέπει ακόμη να συνεργασθεί με «συμ-μετόχους», έτσι ώστε να συμβάλει στην αναβάθμιση κοινωνικών αντιλήψεων και συμπεριφορών και στη βελτίωση της λήψης πολιτικών αποφάσεων σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι ο ΤΙΤΑΝ, ο οποίος έχει ακολουθήσει μια πολιτική «ανοικτών θυρών» ως προς τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, έχει υποχρέωση να παραμείνει στην πρωτοπορία μεταξύ των ελληνικών εταιριών, ανοίγοντας δρόμους για νέες αντιλήψεις, νέες πρακτικές και νέα επιχειρηματικά πρότυπα σε εθνικό επίπεδο.

Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα του Φόρουμ θα αξιοποιηθούν ως πολύτιμος οδηγός στη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή της μελλοντικής στρατηγικής ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΙΤΑΝΑ στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, ο ΤΙΤΑΝ δημοσιοποίησε μέσω των ΜΜΕ και της ιστοσελίδας του, τις συζητήσεις και τα αποτελέσματα της εκδήλωσης, τονίζοντας την πρόθεσή του να ενσωματώσει τις προτάσεις του Φόρουμ σε μελλοντικές εταιρικές πρωτοβουλίες.

Ανεξάρτηση Αξιολόγηση Φόρουµ Ενδιαφεροµένων Πολιτών

“Στο πλαίσιο της δέσµευσης να αξιοποιεί όσο το δυνατόν τις άριστες πρακτικές σε διεθνές επίπεδο,
ο ΤΙΤΑΝ ζήτησε την ανεξάρτητη αξιολόγηση του 1ου Φόρουµ Ενδιαφεροµένων Πολιτών σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑ 1000 SES (Accountability 1000 Stakeholders’ Engagement System) και ειδικότερα τα κριτήρια της «ουσιαστικότητας», της «πληρότητας» και της «ανταπόκρισης των συµ-µετόχων».

Συνολικά ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του Φόρουµ αξιολογήθηκαν πολύ θετικά σε σχέση µε τα κριτήρια αυτά. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το Φόρουµ είναι µία πρωτοπόρα προσπάθεια για την Ελληνική αγορά και ήταν η πρώτη φορά που ο TITAN πήρε µία τέτοια πρωτοβουλία, οι περιοχές για βελτίωση είναι λίγες και γενικώς αφορούν περισσότερο στην ανάγκη για ακόµη περισσότερη και συστηµατικότερη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην όλη διαδικασία στο µέλλον.

Βαθµός ικανοποίησης κριτηρίων σύµφωνα µε το πρότυπο AccountAbility 1000 SES

“Ουσιαστικότητα”: Τα θέµατα που συζητήθηκαν στο Φόρουµ αφορούσαν στα σηµαντικότερα µη-οικονοµικά ζητήµατα που απασχολούν τους «συµ-µετόχους». O βαθµός ικανοποίησης του κριτηρίου αυτού είναι υψηλός.

“Πληρότητα”: Σχεδόν όλοι οι βασικοί «συµ-µέτοχοι» του ΤΙΤΑΝΑ ήταν παρόντες. Ο βαθµός ικανοποίησης του κριτηρίου θεωρείται µέτριος.

“Ανταπόκριση συµ-µετόχων”: Η συµµετοχή υψηλόβαθµων στελεχών τονίζει τον υψηλό βαθµό ανταπόκρισης, π.χ. η αναφορά ότι τα αποτελέσµατα του Φόρουµ θα αποτελέσουν «πυξίδα» για το µέλλον. O βαθµός ικανοποίησης του κριτηρίου αυτού θεωρείται υψηλός.

“Περιοχές για βελτίωση”: Τα θέµατα του Φόρουµ µπορούν να προετοιµασθούν µε αµεσότερη εµπλοκή των συµµετεχόντων και όλοι οι βασικοί «συµ-µέτοχοι» µπορούν να εκπροσωπηθούν στο µέλλον.

Απόσπασμα από την Έκθεση Ανεξάρτητης Αξιολόγησης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας