Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η επίδοση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία επιδεινώθηκε σοβαρά το 2008. Με βαθιά θλίψη αναφέρουμε ότι πέρυσι σημειώθηκαν πέντε δυστυχήματα, όλα στην Ελλάδα.
Τρία από αυτά είχαν ως θύματα εργαζομένους εργολάβων στον κλάδο τσιμέντου. Στο τέταρτο έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος της Εταιρίας σε λατομικές δραστηριότητες, συγκεκριμένα σε ατομική εργασία και το πέμπτο ήταν οδικό δυστύχημα με θύμα εκτός Εταιρίας.

Και τα πέντε δυστυχήματα διερευνήθηκαν εξονυχιστικά, το διδάγματά τους εμπεδώθηκαν και λάβαμε διορθωτικά μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους στο μέλλον.

Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη όλες οι διαδικασίες να βελτιωθούν. Μολονότι η μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων είναι απαραίτητη, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί στη μη ανάληψη ευθυνών από το κάθε ιεραρχικό επίπεδο.

Η θέσπιση πολιτικών και η έκδοση οδηγιών για την πρόληψη ατυχημάτων είναι επίσης αναγκαία, αλλά η σωστή παρακολούθηση και ο έλεγχος, καθώς και η συστηματική αναφορά για τα συμβαίνοντα στον τομέα αυτό είναι εξ ίσου σημαντικά. Και οι δυνατότητες για βελτίωση ποτέ δεν εξαντλούνται.

Η σοβαρότερη πρόκληση, ωστόσο, αφορά το προσωπικό των εργολάβων. Εκατοντάδες οδηγοί οχημάτων δημόσιας χρήσης, με τους οποίους τον περισσότερο χρόνο δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας, αλλά και προμηθευτές υπηρεσιών, που συνεργάζονται με τον ΤΙΤΑΝΑ περιστασιακά, χειριστές μισθωμένων μηχανημάτων, που εναλλάσσονται στην εκτέλεση μιας εργασίας –όλοι εκπαιδεύονται ώστε να συνειδητοποιούν καλύτερα τη σημασία της ασφάλειας και να μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τα σχετικά θέματα. Παρ’ όλα αυτά, η μέχρι σήμερα εκπαίδευσή τους δεν αποδεικνύεται όσο θα έπρεπε αποτελεσματική. Αναμφισβήτητα εμμένουμε στις προσπάθειές μας και εστιάζουμε στην ανάγκη για αλλαγή της αντίληψης και της συμπεριφοράς όλων ως προς την πρόληψη των ατυχημάτων.
Ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων που έχει ως συνέπεια την απώλεια χρόνου εργασίας, το 2008, για το δικό μας προσωπικό σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, αυξήθηκε σε 3,42 έναντι 3,15 το 2007. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων, ο αριθμός των απολεσθεισών ημερών εργασίας ανά εκατομμύριο ωρών, μειώθηκε κατά 43%, δηλ. σε 101 ημέρες το 2008 έναντι 178 ημερών το 2007. Επί πλέον, συνολικά 4 εκατομμύρια ώρες συμπληρώθηκαν με μηδενικό αριθμό ατυχημάτων στα δύο μεγαλύτερα εργοτάξιά μας στην Αλβανία και στην Αίγυπτο.

Οι επιδόσεις στην ασφάλεια της εργασίας, ποικίλουν σημαντικά στο ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλός μας, αποδεικνύοντας ότι οι τοπικές αντιλήψεις, συνήθειες και συμπεριφορές παίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων και γενικότερα των επιδιώξεων του Ομίλου σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ είχαν τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα ασφάλειας το 2008 με δείκτη συχνότητας ατυχημάτων 0,64 και 1,97 αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης αυτός στις δραστηριότητές μας στην ΝΑ Ευρώπη ήταν μεταξύ 3,32 και 9,83.

Δυστυχώς, αύξηση θανατηφόρων περιστατικών το 2008 έναντι του 2007 αναφέρθηκε και από τα 18 μέλη της πρωτοβουλίας WBCSD/CSI. Όπως προκύπτει από τις σχετικές αναλύσεις, τα δυστυχήματα προσωπικού εργολάβων είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Στην τελευταία συνάντησή της στην Αθήνα (τον Οκτώβριο 2008) η Ομάδα Δράσης για την Ασφάλεια του WBCSD/CSI υιοθέτησε, ως πρώτη προτεραιότητα, την έκδοση νέων οδηγιών με παραδείγματα άριστων πρακτικών αναφερομένων στη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας των συνεργείων εργολάβων, όπως επίσης και για την οδική ασφάλεια.

Η εκπαίδευση για την υγιεινή και ασφάλεια αφορούσε πέρυσι όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, φθάνοντας συνολικά τις 58.406 εκπαιδευτικές ανθρωποώρες ή 10,17 ανά εργαζόμενο, σε σύγκριση με 42.724 και 7,1 ώρες αντίστοιχα το 2007. Αυξημένος ήταν και ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης για το προσωπικό εργολάβων το 2008, υπερβαίνοντας τις 30.000 ανθρωποώρες σε επίπεδο Ομίλου.

Ο ανθρώπινος παράγων είναι απρόβλεπτος και γι’ αυτό διαρκής επαγρύπνηση απαιτείται για να επιτευχθεί ώστε να προλαμβάνονται και να εξαλείφονται εγκαίρως οι κίνδυνοι στην εργασία. Λειτουργούμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και μόνο παγκόσμια πρότυπα είναι αποδεκτά. Για το λόγο αυτό έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και για ένα σύστημα «ηγεσίας δια παραδείγματος» στην εφαρμογή των προτύπων που έχει υιοθετήσει για την υγιεινή και ασφάλειας ο Όμιλός μας.

Γνωρίζουμε καλά ότι πρόκειται για μια πολύ απαιτητική και δύσκολη πρόκληση, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στο οποίο προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος, συνεδριάζει ανά τρίμηνο για να συντονίζει τις δραστηριότητες και να διασφαλίζει τη σωστή και πλήρη εφαρμογή της πολιτικής και του στρατηγικού πλαισίου ΥΑΕ του Ομίλου.

Επίσης, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη μετέχουν σε ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ηγεσίας και διαχείρισης» στον τομέα της ασφάλειας. Το πρόγραμμα αυτό –στο οποίο εκπαιδευτές είναι ειδικοί παγκόσμιου κύρους– λειτουργεί ήδη στην Ελλάδα και αναμένεται ότι μέχρι το 2010 θα καλύψει όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη.

Μολονότι οι επιδόσεις ασφαλείας του Ομίλου μας υποχώρησαν το 2008, εξακολουθούμε να έχουμε ως στόχο μας να είμαστε στο ανώτατο τεταρτημόριο των καλύτερων επιδόσεων για την ασφάλεια μεταξύ των εταιριών-μελών του CSI μέχρι το 2010.