Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Για τον ΤΙΤΑΝΑ η οικοδόμηση θετικών σχέσεων με τους προμηθευτές και η διάδοση των αρχών και πρακτικών της ΕΚΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης, σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση που έχει εμπνεύσει μια σειρά πρωτοβουλιών (δείτε τη Δικτύωση και Συνεργασία).

Το 2008 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανέπτυξε περαιτέρω τις πρωτοβουλίες του για υπεύθυνη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας σύμφωνα με το νέο Κώδικα Προμηθειών του Ομίλου, που παρουσιάστηκε σε όλους τους κύριους προμηθευτές του.

Εστιάζοντας στην ανάγκη ευαισθητοποίησης και δέσμευσης σε κοινές πρωτοβουλίες, που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ΕΚΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα στις ΜΜΕ, ο ΤΙΤΑΝ υιοθέτησε μια 3ετούς διάρκειας πρωτοβουλία που μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω σημεία: 

  • Καθορισμός προτεραιοτήτων και ανάδειξη προβληματισμών σχετικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου.
  • Αλληλοενημέρωση για πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιούνται, με στόχο την αντιμετώπιση των κυριότερων ζητημάτων και προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί σχετικά με κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών ΕΚΕ σε εταιρικό επίπεδο ή σε συλλογικό πλαίσιο. 
  • Συμμετοχή σε επιχειρηματικά σεμινάρια και σε άλλες κοινές προσπάθειες ή σε προγράμματα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ειδικών δεξιοτήτων, που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας στη λήψη αποφάσεων και στην όλη επιχειρηματική λειτουργία τους.

Η ανταπόκριση των προμηθευτών ήταν αρκετά ικανοποιητική, κρίνεται όμως αναγκαίο να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέσω διμερών συναντήσεων και στοχευμένων σεμιναρίων, ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο κατανόησης στον τομέα αυτό. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτισθεί ένα τριετές σχέδιο διάδοσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, που αποσκοπεί να καλύψει την πλειοψηφία των προμηθευτών του Ομίλου (διεθνών και τοπικών), ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες για ενίσχυση της συνεργασίας και των συμπράξεων, τουλάχιστον στη σφαίρα της δικής
μας επιρροής.