Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Το 2008 η άμεση απασχόληση στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αυξήθηκε κατα 7% συγκρινόμενη με το 2007, εξαιτίας νέων εξαγορών και επενδύσεων. Ο συνολικός αριθμός των άμεσα απασχολούμενων στον Όμιλο ανήλθε σε 6.504 άτομα. Συγκρίνοντας ωστόσο τα στοιχεία απασχόλησης για το 2008 και το 2007 σε όλες τις χώρες όπου ο Όμιλος λειτουργούσε και τα δύο αυτά χρόνια, διαπιστώνουμε μια μείωση στη συνολική απασχόληση κατα 4%. Η μείωση αυτή είναι περιορισμένη σε σχέση με τις γενικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κάμψης στις περισσότερες από τις χώρες αυτές.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρέχει ευκαιρίες για έμμεση απασχόληση σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, σε τομείς όπως οι λατομικές δραστηριότητες, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρησης και διατροφής, καθώς επίσης και σε κατασκευαστικά-οικοδομικά έργα. Το 2008 ο συνολικές αριθμός των απασχολούμενων από τον Όμιλο μέσω εργολάβων με μακροχρόνια συμβόλαια, ήταν περίπου 4.500. Επί πλέον, 1.000 άτομα κατά μέσο όρο εργάζονταν στα νέα κατασκευαστικά έργα του ΤΙΤΑΝΑ στην Αλβανία και στην Αίγυπτο.

Εν όψει της ύφεσης στην αγορά, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αναγκαστικής αναδιάρθρωσης της απασχόλησης. Προκειμένου να περιορισθούν στο ελάχιστο οι συνέπειες για τους ανθρώπους μας, η κύρια πολιτική που ακολουθείται σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ προβλέπει καταρχήν την διακοπή των νέων προσλήψεων και των προσλήψεων για αντικατάσταση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων. Οπουδήποτε η απώλεια εργασίας είναι αναπόφευκτη, οι περιπτώσεις αυτές περιορίζονται αυστηρά και ο χειρισμός τους γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται εγκαίρως και πλήρως, ενώ τους παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη ώστε να διασφαλισθεί η κατά το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στη νέα κατάσταση.

Μεταβολή απασχόλησης και δείκτης απουσιών εργαζοµένων

Ο δείκτης μεταβολής της απασχόλησης και απουσιών των άμεσα εργαζόμενων στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ παρουσιάζεται για πρώτη φορά μεταξύ των βασικών κοινωνικών δεικτών. Τα σχετικά στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα με προηγούμενα έτη όπου οι σχετικοί δείκτες δεν είχαν πλήρως ενταχθεί στο σύστημα εσωτερικών αναφορών του Ομίλου. Παρόλο που το 2008 ήταν έτος αστάθειας και αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ξεκινήσαμε την ένταξη των δεικτών αυτών στο σύστημα μέτρησης του κοινωνικού μας αποτυπώματός από τον παρόντα Απολογισμό. Ο δείκτης μεταβολής της άμεσης απασχόλησης για τον Όμιλο ήταν 12,1% (περιλαμβανομένων των συνταξιοδοτήσεων) ή 9,7% (χωρίς τις συνταξιοδοτήσεις). Ο δείκτης απουσιών ήταν 2% επί των προγραμματισθεισών ημερών εργασίας. Οι περισσότερες από τις απωλεσθείσες ημέρες εργασίας οφείλονταν σε ατυχήματα. Καμία ημέρα εργασίας δε χάθηκε το 2008 λόγω στάσης εργασίας ή απεργίας των εργαζομένων.

Εργοστάσιο Usje, ΠΓΔΜ