Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Για τον ΤΙΤΑΝΑ η επικοινωνία με τους εργαζομένους κατά τρόπο δομημένο και με προληπτικές δράσεις, είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας σύμπραξης με τους «συμ-μετόχους» του. Για κάθε εκδήλωση και κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζητείται από τους εργαζομένους να διατυπώσουν κρίσεις και να εκφράσουν τη γνώμη τους, όπως επίσης και για άλλα ζητήματα που τους αφορούν ζητείται η άποψή τους με ειδικά εργαλεία, όπως «digi-voting», ερωτηματολόγια και ανοικτό διάλογο σε ανεπίσημες συναντήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης, στις οποίες καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, έχουμε δεχθεί απόψεις, προτάσεις κ.λ. για τη στρατηγική, τις πολιτικές, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία μας, από σχετικές έρευνες με συμμετοχή του 75% των άμεσα εργαζομένων στον Όμιλο.

Το 2008, αξιοποιώντας πληροφορίες μέσω αυτής της διαδικασίας, ξεκινήσαμε την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων δράσης διαμορφωμένων από ειδικές ομάδες εργαζομένων (focus groups), που ανέλαβαν την ευθύνη να κάνουν προτάσεις για βελτιώσεις σε τομείς που εντοπίσθηκαν από τις έρευνες.

Στις ΗΠΑ προτεραιότητα δόθηκε στη βελτίωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. Νέα προγράμματα και εργαλεία υιοθετήθηκαν και τέθηκαν ήδη σε εφαρμογή για τη βελτίωση στον τομέα αυτό (ενημερωτικές περιοδικές εκδόσεις, εφαρμογές ενδο-εταιρικού διαδικτύου και διαδικτύου, διοργάνωση «ημερίδων επικοινωνίας»).

Στην Αίγυπτο το σχέδιο δράσης ήταν εστιασμένο στη βελτίωση των συστημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και προγραμμάτων επαγγελματικής εξέλιξης. Η απόκτηση του πλήρους ελέγχου της εκεί εταιρίας -μέσω εξαγοράς το 2008- καθυστέρησε την εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο προβλέπεται τώρα να υλοποιηθεί μέσα στο 2009.

Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα των ερευνών γνώμης των εργαζομένων οδήγησαν σε ένα νέο διετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, που άρχισε να εφαρμόζεται το 2008 και περιλαμβάνει:

  • Πλήρη αξιολόγηση διοικητικών δεξιοτήτων και ειδικών ικανοτήτων, σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης 360ο, σε συνδυασμό με ασκήσεις «Εργασιακού κλίματος» και «Ηγετικού τρόπου συμπεριφοράς» για όλα τα μέσου βαθμού διευθυντικά στελέχη.
  • Ομαδικές και ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες με εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες, για την υποστήριξη ατομικών προγραμμάτων ανάπτυξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές προοπτικές.

Επιπλέον, νέα εκπαιδευτικά προγράμματα άρχισαν να εφαρμόζονται στην Ελλάδα, επικεντρωμένα σε θέματα που θεωρούνται σημαντικά για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όπως: «διαχείριση άγχους», «διαχείριση χρόνου», «εξισορρόπηση επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων και προσδοκιών».