Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Μεθοδολογία

Ο Απολογισμός αυτός καλύπτει το σύνολο του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με τις κύριες θυγατρικές εταιρίες και δραστηριότητές του. Κατά την ετοιμασία του Απολογισμού ακολουθήσαμε Οδηγίες και Πρωτόκολλα του WCSD/CSI. Ειδικότερα για τα περιβαλλοντικά στοιχεία, όλοι οι δείκτες μέτρησης εκπομπών από τα εργοστάσια τσιμέντου έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τις απολογιστικές αρχές του CSI, δηλαδή 100% για εκπομπές από εργοστάσια, στα οποία ο ΤΙΤΑΝ έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και για εκπομπές εργοστασίων κοινοπρακτικής ή συνεταιρικής ιδιοκτησίας, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο. Τα στοιχεία ασφάλειας στην εργασία του ΤΙΤΑΝΑ καλύπτουν κατά 100% όλες τις δραστηριότητες, των οποίων ο Όμιλος έχει το λειτουργικό έλεγχο, με εξαίρεση την Τουρκία. Τα αποτελέσματα μιας διαδικασίας ανεξάρτητης αξιολόγησης και διασφάλισης, που διενεργήθηκε από την KPMG για τους δείκτες αυτούς, παρουσιάζονται σ’ αυτό το τμήμα. Όλοι οι άλλοι δείκτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων έχουν καθορισθεί και υπολογισθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες GRI G3 για Απολογισμούς Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις απαιτήσεις του UN Global Compact Communication on Progress.

Σχετικά με τις αρχές GRI, πραγματοποιήθηκε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση του Απολογισμού μας από την DNV. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνονται επίσης σ’ αυτό το τμήμα. Από κοινού παρουσιάζονται και συνοψίζονται οι δείκτες επίδοσης κατά GRI και η αναφορά για τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου συνοψίζει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν στις επιδόσεις του 2008 σε επίπεδο Ομίλου και χώρας.

Μία από τις κυριότερες αρχές ΕΚΕ και ΒΑ είναι η ουσιαστικότητα. Για την αρχή αυτή το GRI αναφέρει: «Οι πληροφορίες σε ένα απολογισμό πρέπει να καλύπτουν θέματα και δείκτες που απεικονίζουν σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της εταιρίας ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τις εκτιμήσεις και αποφάσεις των «συμ-μετόχων».

Ο ΤΙΤΑΝ ανέθεσε στη Det Norske Veritas (DNV) να διασφαλίσει την διαδικασία αξιολόγησης και «ουσιαστικότητας» του Απολογισμού. Αυτό περιελάμβανε συνεντεύξεις με «συμ-μετόχους» και ενδοεταιρικά σεμινάρια στην Ελλάδα το 2007. Το 2008, η διαδικασία αυτή επεκτάθηκε στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη μορφή συνεντεύξεων και εργαστηρίων με εσωτερικούς «συμ-μετόχους». Αυτό όχι μόνο προσέφερε μια δομημένη βάση για τη διασφάλιση των περιεχομένων του Απολογισμού από την DNV, αλλά επίσης έδωσε στον ΤΙΤΑΝΑ τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις δικές του αντιλήψεις για τα θέματα που είναι ουσιαστικά και σημαντικά, να μάθει από τη διαδικασία αυτή, να βελτιωθεί και να αυτοδεσμευθεί με τους «συμ-μετόχους» σε κοινές προσεγγίσεις.

Το 2008 ξεκίνησε μια διαδικασία εντατικότερου διαλόγου με βασικούς «συμ-μετόχους» και παράλληλα η επέκταση της αξιολόγησης των ουσιαστικής σημασίας ζητημάτων για την επιχείρηση και τους βασικούς «συμ-μετόχους». Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στα θέματα αυτά έχει βασισθεί στη σπουδαιότητα που έχουν για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΤΙΤΑΝΑ. Οι εκτιμήσεις τεκμηριώθηκαν από ανάλυση δυνητικών επιπτώσεων σε πέντε «άυλους» καθοριστικούς συντελεστές αξίας: ανθρώπινο κεφάλαιο, λειτουργική αποτελεσματικότητα [αποδοτικότητα], κανονισμοί και νομικά ζητήματα, φήμη και αξία της «επωνυμίας» των προϊόντων, πρόσβαση σε αγορές. Τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών έχουν γίνει αντικείμενο ανεξάρτητης αξιολόγησης και διασφάλισης ως μέρος της διασφάλισης του απολογισμού ΕΚΕ και ΒΑ 2008. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα αποτελέσματα των εργαστηρίων ΕΚΕ και των διαδικασιών ανεξάρτητης αξιολόγησης και διασφάλισης των δραστηριοτήτων του ΤΙΤΑΝΑ στη ΝΑ Ευρώπη, παράλληλα με τα αποτελέσματα της ίδιας διαδικασίας στην Ελλάδα το 2007.
Δηλώνετε ότι ο Απολογισμός αυτός εκπληρώνει το επίπεδο Α+ σύμφωνα με τα επίπεδα εφαρμογής του GRI.

Πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση