Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Στρατηγική

  βλ. www.titan.gr (ενότητα ΕΚΕ, Επενδυτικές Σχέσεις)
βλ. ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Κύριος δείκτης
Συμπληρωματικός δείκτης
Δείκτης που δημοσιοποιείται μερικώς. Αφορά δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην παρούσα φάση είτε συγκεκριμένες περιοχές, είτε συγκεκριμένους κλάδους είτε δεν έχουν πλήρως ελεγχθεί για να δημοσιοποιηθούν
Ο.Σ.: Οικουμενικό Σύμφωνο

Τύπος
δεικτών/
αναφορών
Οικουμενικού
Συμφώνου
Κωδικός
GRI
Περιγραφή Σχόλια, παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
  1.1 Δήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισμού που είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου

  1.2 Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων και ευκαιριών Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία 

  2.1 Επωνυμία του οργανισμού Απολογισμός 2008

A.E. Tσιμέντων ΤΙΤΑΝ, Όμιλος ΤΙΤΑΝ
  2.2 Κύριες μάρκες, προϊόντα και / ή υπηρεσίες

  2.3 Λειτουργική δομή του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των κύριων τομέων, των εταιρειών εκμετάλλευσης, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών

  2.4 Τοποθεσία της έδρας του οργανισμού Χαλκίδος 22Α, 111 43 Αθήνα, Ελλάδα
  2.5 Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός και τα ονόματα των χωρών που είτε διαθέτουν σημαντικές εγκαταστάσεις είτε είναι σχετικές με τα ζητήματα βιωσιμότητας που καλύπτονται στον απολογισμό Η Επιχειρηματική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

  2.6 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή
  2.7 Αγορές που εξυπηρετούνται (συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης σε γεωγραφικό επίπεδο, των κλάδων που εξυπηρετούνται και των τύπων πελατών/δικαιούχων) Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

  2.8 Μεγέθη του οργανισμού που εκδίδει τον απολογισμό Η Επιχειρηματική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Απασχόληση

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

  2.9 Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού όσον αφορά στο μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία
  2.10 Βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού Αναγνώριση και Βραβεύσεις