Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Κοινωνικά Θέματα

  βλ. www.titan.gr (ενότητα ΕΚΕ, Επενδυτικές Σχέσεις)
βλ. ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Κύριος δείκτης
Συμπληρωματικός δείκτης
Δείκτης που δημοσιοποιείται μερικώς. Αφορά δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην παρούσα φάση είτε συγκεκριμένες περιοχές, είτε συγκεκριμένους κλάδους είτε δεν έχουν πλήρως ελεγχθεί για να δημοσιοποιηθούν
Ο.Σ.: Οικουμενικό Σύμφωνο

Τύπος
δεικτών/
αναφορών
Οικουμενικού
Συμφώνου
Κωδικός
GRI
Περιγραφή Σχόλια, παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου

Η Επιχειρηματική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Δέσμευση με τους «Συμ-μετόχους» μας

Κατανομή κοινωνικού προϊόντος

Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

SO1 Η φύση, το πεδίο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των πρακτικών που αξιολογούν και διαχειρίζονται τις επιδράσεις των επιχειρήσεων στις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, της λειτουργίας και της εξόδου (Κατασκευάζοντας) Ένα νέο εργοστάσιο στην Αλβανία
Αρχή 10 Ο.Σ. SO2 Ποσοστό και συνολικός αριθμός επιχειρηματικών μονάδων που εξετάζονται για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά 50% των δραστηριοτήτων του Ομίλου έχουν συμπεριληφθεί σε εσωτερικές αξιολογήσεις για κινδύνους που σχετίζονται με τη διαφθορά
Αρχή 10 Ο.Σ. SO3 Ποσοστό των εργαζομένων που εκπαιδεύονται στις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο οργανισμός κατά της διαφθοράς Όλοι οι άμεσα εργαζόμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα ένταξης και επανάληψης μετά το 2004 σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η διαφθορά. Η λειτουργία της Γραμμής Άμεσης Επικοινωνίας στην Ελλάδα και το πρόγραμμα «Μαθαίνω και Υποστηρίζω το Οικουμενικό Σύμφωνο» προσέφεραν την ευκαιρία για επανεξέταση όλων των σχετικών θεμάτων
SO4 Ενέργειες που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς Καμία δράση δεν υιοθετήθηκε δεδομένου ότι κανένα περιστατικό δεν τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μέσω της διαδικασίας εσωτερικών ελέγχων είτε μέσω της λειτουργίας της πρόσφατης γραμμής επικοινωνίας των εργαζομένων
SO5 Οι θέσεις της δημόσιας πολιτικής και η συμμετοχή στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής και στη δημιουργία ομάδων πίεσης (λόμπι) Ο ΤΙΤΑΝ είναι μέλος επιχειρηματικών και κλαδικών ενώσεων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών της Ελλάδας
SO7 Συνολικός αριθμός δικαστικών προσφυγών που αφορούν σε αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, αποφυγή δημιουργίας τραστ και απαγόρευση μονοπωλιακών πρακτικών, και η έκβασή τους μηδενικός
SO8 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων και συνολικός αριθμός μη χρηματικών κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς μηδενικός