Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Παράμετροι Aπολογισμού

  βλ. www.titan.gr (ενότητα ΕΚΕ, Επενδυτικές Σχέσεις)
βλ. ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Κύριος δείκτης
Συμπληρωματικός δείκτης
Δείκτης που δημοσιοποιείται μερικώς. Αφορά δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην παρούσα φάση είτε συγκεκριμένες περιοχές, είτε συγκεκριμένους κλάδους είτε δεν έχουν πλήρως ελεγχθεί για να δημοσιοποιηθούν
Ο.Σ.: Οικουμενικό Σύμφωνο

Τύπος
δεικτών/
αναφορών
Οικουμενικού
Συμφώνου
Κωδικός
GRI
Περιγραφή Σχόλια, παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
ΠAΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  3.1 Περίοδος απολογισμού (π.χ. οικονομικό/ημερολογιακό έτος) για τις παρεχόμενες πληροφορίες 1.1.2008 - 31.12.2008
  3.2 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου προγενέστερου απολογισμού (εάν υπάρχει) 20.5.2008
  3.3 Κύκλος απολογισμού (ετήσιος, διετής κ.λπ.) Ετήσιος
  3.4 Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον απολογισμό ή το περιεχόμενό του

csr@titan.gr, Mαρία Αλεξίου, Δ/ντρια ΕΚΕ

  3.5 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία
  3.6 Όριο του απολογισμού (π.χ. χώρες, τμήματα, θυγατρικές, εκμισθωμένες εγκαταστάσεις, κοινοπραξίες, προμηθευτές). Ανατρέξτε στο Πρωτόκολλο ορίου του GRI για περαιτέρω καθοδήγηση Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία
  3.7 Αναφέρετε τυχόν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς το πεδίο ή το όριο του απολογισμού Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία
  3.8 Βάση για την κατάρτιση απολογισμών για τις κοινοπραξίες, τις θυγατρικές, τις εκμισθωμένες εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλα νομικά πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη δυνατότητα σύγκρισης από περίοδο σε περίοδο και/ή μεταξύ των οργανισμών Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία
  3.9 Τεχνικές εκτίμησης δεδομένων και βάσεις για υπολογισμούς Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα αντίστοιχα κείμενα και γραφήματα του Απολογισμού
  3.10 Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισμούς και τους λόγους για αυτή την αναθεώρηση Αναφορές και υποσημειώσεις σχετικά περιλαμβάνονται σε όλα τα σχετικά κείμενα του Απολογισμού
  3.11 Σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με τις προγενέστερες περιόδους απολογισμών, στο πεδίο, στο όριο ή στις μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται στον απολογισμό Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία
  3.12 Πίνακας που προσδιορίζει τη θέση των Τυπικών δημοσιοποιήσεων που περιέχονται στον απολογισμό Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων κατά GRI
  3.13 Πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον αφορά στην επιδίωξη εξωτερικής διασφάλισης του απολογισμού Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία

  4.1 Δομή διακυβέρνησης του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιτροπών που ελέγχονται από τον ανώτατο φορέα διακυβέρνησης, ο οποίος είναι αρμόδιος για συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως η χάραξη της στρατηγικής ή η εποπτεία του οργανισμού
  4.2 Υποδείξτε εάν ο Πρόεδρος του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης είναι επίσης ανώτατο στέλεχος Ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  4.3 Όσον αφορά τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν συγκεντρωτική δομή για το Διοικητικό Συμβούλιό τους, δηλώστε τον αριθμό των μελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα και/ή μη εκτελεστικά μέλη
  4.4 Μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από τους μετόχους και τους εργαζομένους για την παροχή συστάσεων ή υποδείξεων στον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης
  4.5 Σύνδεση μεταξύ των αποδοχών των μελών του ανώτερου φορέα διακυβέρνησης, των γενικών διευθυντών και των ανώτατων στελεχών και της επίδοσης του οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής επίδοσης).
  4.6 Διαδικασίες που εφαρμόζονται από τον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων

Η πλειονότητα των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικών επιτρέπει την αποφυγή συγκρούσεως συμφερόντων.
  4.7 Διαδικασία για τον καθορισμό των προσόντων και των εξειδικευμένων γνώσεων των μελών του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης για την καθοδήγηση της στρατηγικής του οργανισμού σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, και κοινωνικά θέματα
  4.8 Δηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αρχές που αναπτύσσονται εσωτερικά, οι οποίοι σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  4.9 Διαδικασίες που εφαρμόζει ο ανώτατος φορέας διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της ικανότητας του οργανισμού να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κινδύνων και ευκαιριών και προσήλωση ή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, τους κώδικες συμπεριφοράς και τις αρχές
  4.10 Διαδικασίες για την αξιολόγηση της επίδοσης του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης και συγκεκριμένα ως προς την οικονομική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση
  4.11 Εξηγήσεις σχετικά με το εάν και το πώς ο οργανισμός εφαρμόζει την προσέγγιση ή την αρχή πρόληψης Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

(Κατασκευάζοντας) Ένα νέο εργοστάσιο στην Αλβανία

Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων κατά GRI - Περιβάλλον


Η στρατηγική του Ομίλου για την ΕΚΕ επικεντρώνεται στο «να κάνεις λιγότερο κακό και περισσότερο καλό»ενσωματώνοντας προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η κατασκευή του νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία είναι ενδεικτικό παράδειγμα της εφαρμογής της προσέγγισης αυτής σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην λήψη αποφάσεων
  4.12 Καταστατικοί χάρτες, αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται εξωτερικά και σχετίζονται με την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία, τις οποίες αποδέχεται ή υποστηρίζει ο οργανισμός Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  4.13 Η ιδιότητα μέλους σε σωματεία (όπως τα κλαδικά σωματεία) και/ή σε διεθνείς/εθνικές οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων, στις οποίες ο οργανισμός Οικουμενικό Σύμφωνο

Μέριμνα για το κλίμα

Δικτύωση και Συνεργασία

Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  4.14 Κατάλογος των ομάδων «συμ-μετόχων» που συνεργάζονται με τον οργανισμό Δέσμευση με τους «Συμ-μετόχους» μας

Κοινωνικό Αποτύπωμα - Μέτρηση και αξιολόγηση
  4.15 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό και την επιλογή των «συμ-μετόχων»Προσεγγίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή των «συμ-μετόχων», συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συμμετοχής με βάση τον τύπο και την ομάδα «συμ-μετόχων»
Δέσμευση με τους «Συμ-μετόχους» μας

Κοινωνικό Αποτύπωμα - Μέτρηση και αξιολόγηση


Δέσμευση με τους «Συμ-μετόχους» μας

1ο Φόρουμ Ενδιαφερομένων Πολιτών στην Ελλάδα
  4.16
  4.17 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συμμετοχή των «συμ-μετόχων». Σύνοψη Συμπερασμάτων

Αξιολόγηση και Διασφάλιση - Μεθοδολογία

Ανασκόπηση Επικοινωνίας με «Συμ-μετόχους» 2008