Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Προϊόντα

  βλ. www.titan.gr (ενότητα ΕΚΕ, Επενδυτικές Σχέσεις)
βλ. ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Κύριος δείκτης
Συμπληρωματικός δείκτης
Δείκτης που δημοσιοποιείται μερικώς. Αφορά δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην παρούσα φάση είτε συγκεκριμένες περιοχές, είτε συγκεκριμένους κλάδους είτε δεν έχουν πλήρως ελεγχθεί για να δημοσιοποιηθούν
Ο.Σ.: Οικουμενικό Σύμφωνο

Τύπος
δεικτών/
αναφορών
Οικουμενικού
Συμφώνου
Κωδικός
GRI
Περιγραφή Σχόλια, παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κοινωνικό Αποτύπωμα

 

PR1 Στάδια του κύκλου ζωής κατά τα οποία οι επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών στην υγιεινή και την ασφάλεια αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση και ποσοστό των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε αυτές τις διαδικασίες Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Όμιλος αξιολογούνται για θέματα υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταφοράς και χρήσης τους. Στο πλαίσιο αυτό ακολουθούνται οι άριστες πρακτικές για την κατάλληλη σήμανση αυτών, την ενημέρωση των χρηστών αλλά και για τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους «συμ-μετόχους» στην ανταλλαγή γνώσης για την συνεχή βελτίωση στον τομέα αυτό
PR2 Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και προαιρετικοί κώδικες που διέπουν τις επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια, με βάση τον τύπο της έκβασης μηδενικός
PR3 Τύπος προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται με βάση τις διαδικασίες και ποσοστό σημαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης Έντυπα ασφάλειας υλικών και προϊόντων (με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία) προετοιμάζονται για όλα τα προϊόντα τσιμέντου. Σχετικές έντυπες πληροφορίες συνοδεύουν και την διαδικασία παράδοσης σκυροδέματος
PR4 Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά με τις πληροφορίες και τη σήμανση των προϊόντων και των υπηρεσιών, με βάση τον τύπο και την έκβαση μηδενικός
PR5 Πρακτικές που σχετίζονται με την ικανοποίηση των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ερευνών, βάσει των οποίων υπολογίζεται η ικανοποίηση των πελατών Έρευνες ικανοποίησης πελατών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ISO 9000 υλοποιούνται ανα διετία σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, τα συμπεράσματα των οποίων υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης
PR6 Προγράμματα για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τα πρότυπα και τους προαιρετικούς κώδικες συμπεριφοράς, που σχετίζονται με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση, η προώθηση προϊόντων και η χορηγία Ο ΤΙΤΑΝ παρακολουθεί και ενσωματώνει όλες τις εξελίξεις στη νομοθεσία αλλά και στις άριστες πρακτικές για την επικοινωνία και προώθηση των προϊόντων του, αλλά και τις χορηγίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση στις σχετικές πρακτικές που εφαρμόζει
PR7 Συνολικός αριθμός περιστατικών μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά με τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, της προώθησης προϊόντων και της χορηγίας, με βάση τον τύπο και τα αποτελέσματα μηδενικός
PR8 Συνολικός αριθμός τεκμηριωμένων παραπόνων σχετικά με παραβιάσεις του απορρήτου των πελατών και απώλειες προσωπικών δεδομένων πελατών μηδενικός
PR9 Χρηματική αξία των σημαντικών προστίμων που επιβλήθηκαν για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μηδενική