Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 
Εργασιακές Σχέσεις

  βλ. www.titan.gr (ενότητα ΕΚΕ, Επενδυτικές Σχέσεις)
βλ. ΤΙΤΑΝ, Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2008
Κύριος δείκτης
Συμπληρωματικός δείκτης
Δείκτης που δημοσιοποιείται μερικώς. Αφορά δείκτες για τους οποίους τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στην παρούσα φάση είτε συγκεκριμένες περιοχές, είτε συγκεκριμένους κλάδους είτε δεν έχουν πλήρως ελεγχθεί για να δημοσιοποιηθούν
Ο.Σ.: Οικουμενικό Σύμφωνο

Τύπος
δεικτών/
αναφορών
Οικουμενικού
Συμφώνου
Κωδικός
GRI
Περιγραφή Σχόλια, παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου

Η Επιχειρηματική Προσέγγιση της ΕΚΕ

Δέσμευση με τους «Συμ-μετόχους» μας

Κατανομή κοινωνικού προϊόντος

Κοινωνικό Αποτύπωμα - Μέτρηση και Αξιολόγηση  

 

LA1 Συνολικό εργατικό δυναμικό με βάση τον τύπο απασχόλησης, τη σύμβαση εργασίας και την περιοχή Απασχόληση
LA2 Συνολικός αριθμός και ποσοστό κίνησης προσωπικού με βάση την ηλικιακή ομάδα, το φύλο και την περιοχή Απασχόληση 
Αρχή 3 Ο.Σ. LA3 Παροχές που προσφέρονται από μεγάλες επιχειρήσεις στους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, οι οποίες δεν ισχύουν για τους εποχικούς εργαζομένους ή τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης Καμία διάκριση στις αποδοχές διαφορετικών τύπων συμβολαίου
Αρχή 3 Ο.Σ. LA4 Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις Το σύνολο του απασχολούμενου δυναμικού καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις χώρες που αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με το νόμο. Η πλήρης ανάλυση των στοιχείων θα περιληφθεί σε επόμενους απολογισμούς
LA5 Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης όσον αφορά στις λειτουργικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του εάν προσδιορίζεται στις συλλογικές συμβάσεις
Σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ισχύοντα στις εθνικές νομοθεσίες.
LA6 Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού που εκπροσωπείται στις επίσημες επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, στις οποίες συμμετέχουν από κοινού εκπρόσωποι της Διοίκησης και των εργαζομένων, οι οποίες συμβάλλουν στον έλεγχο και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα προγράμματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Περισσότερο από το 70% του άμεσου προσωπικού, που απασχολείται στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου και στα συνδεόμενα με αυτά λατομεία εκπροσωπείται σε μικτές επιτροπές διοίκησης και εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
LA7 Ποσοστά τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών, απώλειας ημερών εργασίας και απουσιών εργαζομένων και αριθμός θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων ανά περιοχή Ασφάλεια στην εργασία

Απασχόληση
LA8 Προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, παροχής συμβουλών, πρόληψης και περιορισμού κινδύνων, που εφαρμόζονται για την υποστήριξη των μελών του εργατικού δυναμικού, των οικογενειών τους ή των μελών της κοινότητας σχετικά με σοβαρές ασθένειες Ο ΤΙΤΑΝ παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση με κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς και άλλους ειδικούς σε θέματα προστασίας της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων καπνίσματος, χρήσης αλκοόλ, κ.ά.

Επικοινωνία και ανταπόκριση εργαζομένων

Εθελοντισμός εργαζομένων και κοινωνική αλληλεγγύη
 Αρχή 6 Ο.Σ. LA10 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος/εργαζόμενο, με βάση την κατηγορία εργαζομένων Κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Αρχή 6 Ο.Σ. LA11 Προγράμματα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, που υποστηρίζουν τη συνεχή απασχολησιμότητα των εργαζομένων και συμβάλλουν στη διαχείριση της ολοκλήρωσης της σταδιοδρομίας τους Επικοινωνία και ανταπόκριση εργαζομένων

LA12 Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με την επίδοση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Περισσότερο από 65% των άμεσα εργαζομένων στον Όμιλο λαμβάνουν ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των επιδόσεων και της προοπτικής για εξέλιξη
LA13 Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και ανάλυση των εργαζομένων ανά κατηγορία, σύμφωνα με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, το εάν ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες και άλλους δείκτες διαφοροποίησης Απασχόληση
LA14 Αναλογία βασικού μισθού ανδρών/γυναικών με βάση την κατηγορία εργαζομένων Ο βασικός μισθός καθορίζεται σύμφωνα με την θέση και τις αρμοδιότητες κάθε εργαζομένου. Ίσες ευκαιρίες προσφέρονται σε όλους ανεξάρτητα φύλου ή άλλων στοιχείων διαφορετικότητας