Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Αλβανία είναι ένα από τα πιο δύσκολα και προκλητικά έργα που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις στη συγκεκριμένη χώρα και μια πραγματική ευκαιρία για την εφαρμογή της πολιτικής του ΤΙΤΑΝΑ «αντλώντας από την εμπειρία, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία». Η παραγωγή της μονάδας προορίζεται κυρίως για την αγορά της Αλβανίας, παρότι θα μπορεί επίσης να εξυπηρετεί άλλες αγορές.

Όπως αναφέρθηκε το 2007, το έργο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (ΔΟΧ), του αναπτυξιακού κλάδου της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). Το Νοέμβριο του 2008 συμφώνησαν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο οι δύο Τράπεζες και ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ για την υλοποίηση του έργου, υπογράφοντας συμβόλαιο συμμετοχής στην επένδυση και τις υποχρεώσεις δανεισμού του ΑΝΤΕΑ, θυγατρικής του ΤΙΤΑΝΑ στην Αλβανία. Η ανάπτυξη του έργου με τη μορφή κοινοπραξίας προφυλάσσει τη βιωσιμότητά του σε μια περίοδο που επηρεάζεται έντονα από την οικονομική κρίση, ενθαρρύνοντας την εφαρμογή των διεθνών προτύπων που ενσωματώνονται στις στρατηγικές, τις αξίες και τις πρακτικές των τριών μετόχων.

Από τα πολύ πρώιμα στάδια του Έργου ΑΝΤΕΑ που υλοποιείται σήμερα στην Αλβανία, ο ΤΙΤΑΝ έχει αναθέσει σε μια Επιτροπή Συντονισμού αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη του να συντονίσει και να συνεργαστεί με όλους τους βασικούς εργολάβους κατασκευής του νέου εργοστασίου, προμηθευτές και βασικούς «συμ-μετόχους», για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα του Ομίλου. Επιπλέον μια προσέγγιση της πρόληψης ατυχημάτων που δεν περιορίζεται στην κατασκευή του έργου, αλλά και στη μετέπειτα λειτουργία του, συμφωνήθηκε και ακολουθείται από τη διεθνή κατασκευαστική Εταιρία, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκαν τα συστήματα διαχείρισης για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, την υπεύθυνη διαχείριση των προμηθευτών και την προστασία του περιβάλλοντος, ως ακολούθως:

  • Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 14001.
  • Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με το πρότυπο SA8000. 
  • Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία για την κατασκευή της νέας μονάδας και την Οδική Ασφάλεια.

Επιπλέον, υιοθετήθηκε ένα τριετές Κοινωνικό Σχέδιο με στόχο να κατευθύνει την προδραστική εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων που θα βοηθήσουν στον περιορισμό και τον έλεγχο των επιπτώσεων στις τοπικές κοινότητες και στο περιβάλλον, όπως επίσης και να προδιαγράψει ευκαιρίες για την βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών στην περιοχή.

Η εμπλοκή των ενδιαφερομένων «συμ-μετόχων» στην διαδικασία αυτή επιτεύχθηκε με συγκροτημένες προσπάθειες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου δικτυακού τόπου για το έργο ANTEA, τοπικά γραφεία επικοινωνίας στις γειτονικές με το νέο εργοστάσιο κοινότητες, μια Τοπική Επιτροπή Συνεργασίας με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων μερών και μια Συντονιστική Επιτροπή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για το συντονισμό και τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου σε όλα τα επίπεδα. (www.anteacement.com)