Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ήταν μεταξύ των πρώτων 500 εταιριών ανά τον κόσμο που συνυπέγραψαν, το 2002, το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ.

Σαφώς οι πρώτες αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εργασία και στο περιβάλλον και, αργότερα, η δεκάτη αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ήταν ήδη ενταγμένες στις αξίες, στη στρατηγική και στις πολιτικές του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η δημοσίευση των προσπαθειών και των επιτυχιών μας, αλλά και των αποτυχιών και των αιτίων τους, ήταν μια λογική προέκταση της πολιτικής μας για διαφάνεια και υπεύθυνο απολογισμό.

Αυτό που αποτελούσε κάτι νέο -και πραγματικά ενέπνεε- ενώ, ταυτόχρονα, ήταν ασυνήθιστο και παρουσίαζε δυσκολίες στην υλοποίησή του, ήταν να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις αξίες, τις αρχές και άριστες πρακτικές μέσα στη σφαίρα επιρροής μας. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να κινηθούμε πέρα από τα όρια του εργασιακού χώρου μας, να λάβουμε μέρος σε δημόσιο διάλογο, να μοιραστούμε εμπειρίες, να προβάλουμε και να προωθήσουμε καλές πρακτικές και να συμμετάσχουμε σε συμμετοχικές δράσεις. Με άλλα λόγια -για να χρησιμοποιήσουμε την Τιτανική «ορολογία»- να προσφέρουμε ευρύτερα στην κοινωνία, αξιοποιώντας την εμπειρία μας.

Ως αποτέλεσμα της εθελοντικής αυτής υποχρέωσης, ο ΤΙΤΑΝ συνέλαβε την ιδέα -που πραγματώθηκε το 2008- να συμβάλει στη συγκρότηση και ανάπτυξη εθνικών δικτύων του Οικουμενικού Συμφώνου. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στην Ελλάδα, όπου εκπρόσωπος του ΤΙΤΑΝΑ προεδρεύει του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου που έχει ήδη 70 μέλη. Η ανακοίνωση της δημιουργίας του δικτύου αυτού έγινε στην Αθήνα το Μάιο 2008, παρουσία εκπροσώπων δικτύων του Οικουμενικού Συμφώνου από όλη την Ευρώπη.

Η επέκταση, όμως, στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπου ο Όμιλος αναπτύσσει βιομηχανική δραστηριότητα, απαιτούσε μεγαλύτερη προεργασία. Το ίδιο το Οικουμενικό Σύμφωνο μεταφράστηκε σε τέσσερις τοπικές γλώσσες και, παράλληλα, εκδόθηκαν έντυπα και φυλλάδια και ετοιμάστηκε εκπαιδευτικό υλικό για σεμινάρια με διευθυντικά στελέχη και άλλους εργαζομένους. Σχετικές ενημερωτικές επιστολές απεστάλησαν σε προμηθευτές και εργολάβους μαζί με το νέο Κώδικα Προμηθειών του Ομίλου, ενθαρρύνοντας την περαιτέρω επικοινωνία και τη συμμετοχή τους σε τοπικά δίκτυα του Οικουμενικού Συμφώνου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΤΙΤΑΝ έγινε επίσης μέλος του πρόσφατα συσταθέντος εθνικού δικτύου στην ΠΓΔΜ το Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Δύο μεγάλες ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, στην Αθήνα, για περιφερειακά διευθυντικά στελέχη. Ένα ειδικό διήμερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε επίσης για όλα τα στελέχη της ευρύτερης περιοχής στην ΠΓΔΜ, με στόχο τον καθορισμό προτεραιοτήτων και σημαντικών ευκαιριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες ανέλαβαν ενεργητικό ρόλο αναλύοντας καλές πρακτικές, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και αξιολογώντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε κάθε περιοχή. Το αποτέλεσμα των εκδηλώσεων αυτών και οι απόψεις, κρίσεις και συστάσεις τους, έχουν ληφθεί υπόψη στην υλοποίηση του Απολογισμού αυτού, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό τοπικών επιχειρησιακών σχεδίων για την ΕΚΕ και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Επί πλέον, μια συνολική αξιολόγηση του επιπέδου εφαρμογής των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου ενσωματώθηκε στη διαδικασία της ανεξάρτητης αξιολόγησης και διασφάλισης του Απολογισμού (δείτε την Αξιολόγηση και Διασφάλιση του Απολογισμού).

Το αποτέλεσμα αυτής της πολύπλευρης προσέγγισης του Οικουμενικού Συμφώνου στη ΝΑ Ευρώπη ήταν περισσότερο από ικανοποιητικό για όλους τους ενδιαφερομένους.

Επίσης, το 2008, με την ευκαιρία του εορτασμού της 60ης επετείου από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνυπέγραψε το μήνυμα που έστειλαν 250 Διευθύνοντες επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα και επικαιρότητα της Διακήρυξης για την εποχή μας και για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο.

Η πρόοδος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2008 σε σχέση με την εφαρμογή των δέκα αρχών, ενσωματώνεται στα περιεχόμενα του Απολογισμού μας, ενώ συγκεκριμένες αναφορές στις δέκα αρχές έχουν ενταχθεί στο τεύχος «Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων κατά GRI» του παρόντος Απολογισμού.

«Μέριµνα για το Κλίµα» 

Η κοινή πρωτοβουλία για τη δημιουργία μίας ηγετικής επιχειρηματικής σύμπραξης υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2007 από το Οικουμενικό Σύμφωνο, την Παγκόσμια Οργάνωση για το Περιβάλλον (UNEP) και το WBCSD, με κυρίαρχο στόχο και τίτλο «Μέριμνα για το Κλίμα». Υποστηρίζει την ανάπτυξη και ανάδειξη αποτελεσματικών πολιτικών για την κλιματική αλλαγή. Παρέχει επίσης ένα δίαυλο συνεισφοράς της επιχειρηματικής κοινότητας, με ιδέες και προτάσεις για σημαντικές κυβερνητικές διεργασίες. Με τη συμμετοχή, σήμερα, περισσότερων από 300 επιχειρήσεων από 65 χώρες, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί:

  • Στην κινητοποίηση των επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα δε σε αναδυόμενες αγορές, να αναλάβουν δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας και για τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω κατάλληλων στρατηγικών ως προς την παραγωγή προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών μέσω εφοδιαστικών αλυσίδων και την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών και, γενικότερα, της κοινής γνώμης.
  • Να πληροφορήσει –μέσω παραδειγμάτων καλών πρακτικών– τους εμπλεκόμενους στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχή έκβαση της επικείμενης Διάσκεψης για το Κλίμα. Η διεθνής κλαδική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου, όπως υλοποιείται από το WBCSD/CSI, έχει επιλεχθεί από την Πρωτοβουλία «Μέριμνα για το Κλίμα», ως ένα μοναδικό παγκόσμιο παράδειγμα άριστης πρακτικής, υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημασία της προληπτικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τόσο σε εταιρικό, όσο και σε κλαδικό επίπεδο.

Δενδροφύτευση ΠΓΔΜ.