Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Θερµική ενέργεια

Το 2008, η μεγαλύτερη πηγή θερμικής ενέργειας (98.9% θερμιδική αξία) ήταν συμβατική: άνθρακας, πετ κοκ (pet coke), πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το υπόλοιπο ήταν τα εναλλακτικά καύσιμα. Η ποσοστιαία συμβολή των εναλλακτικών καυσίμων (θερμική βάση) μειώθηκε από 1,37% το 2007 σε 1,07% το 2008, κυρίως λόγω:

  • Περιορισμένης διαθεσιμότητας εναλλακτικών καυσίμων στη Ελλάδα 
  • Αύξησης του όγκου παραγωγής σε χώρες με περιορισμένες ευκαιρίες για αντικατάσταση των παραδοσιακών καυσίμων με εναλλακτικά (Αίγυπτος, Τουρκία)

Σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου για συνεχή βελτίωση, οι προσπάθειές μας έχουν ενισχυθεί για την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων σε τοπικό επίπεδο, ενώ έχει υιοθετηθεί νέος στόχος για το 2015 ώστε να αυξηθεί η υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων σε ποσοστό έως 4% (θερμιδική αξία) σε επίπεδο Ομίλου μέχρι το 2015.

Ηλεκτρική ενέργεια

Το 2008, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα εργοστάσια τσιμέντου του Ομίλου ήταν 1.655GWh (5.958TJ). Όπως και στην περίπτωση της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, η παρατηρούμενη αύξηση του 10% περίπου σε σύγκριση με το 2007 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου της παραγωγής μας, λόγω της ανάπτυξης του Ομίλου μέσα από νέες εξαγορές και συνεργασίες. Ωστόσο, η μέση ειδική κατανάλωση ήταν 115kWh/τόνο τσιμέντου, μια μείωση της τάξης του 1,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.