Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Η διάθεση των αποβλήτων δεν ελέγχεται αλλά ούτε και υποστηρίζονται οι κατάλληλες μέθοδοι από συστήματα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ωστόσο, κάποιες επιτυχίες αποδεικνύουν ότι υπάρχει δυνατότητα για τη μετατροπή ενός προβλήματος σε μεγάλη ευκαιρία, μέσω της ενεργού συμμετοχής όλων των βασικών «συμ-μετόχων» και της δέσμευσης για μακροπρόθεσμη πρόοδο.

Στον ΤΙΤΑΝΑ ανακυκλώνουμε απόβλητα από άλλες βιομηχανίες, αλλά έχουμε αναπτύξει επίσης μεθόδους και συστήματα ανάκτησης και ανακύκλωσης πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, τα οποία προκύπτουν από τη δική μας παραγωγική διαδικασία.

Αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες που σχετίζονται ειδικότερα με την αποτελεσματική χρήση των εναλλακτικών καυσίμων, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ενσωματώσει όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και το σχετικό Πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από την WBCSD/CSI στα συστήματα και τις διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης (Πολιτική Εναλλακτικών Καυσίμων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ).

Οι πρώτες ύλες και τα ενδιάμεσα προϊόντα τα οποία προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, ανακτώνται με ειδικό εξοπλισμό και, αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία για την αφαίρεση ξένων σωματιδίων, εισάγονται πάλι στη γραμμή παραγωγής και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιούνται.

Ειδικά εξουσιοδοτημένοι εργολάβοι διαχειρίζονται τα υλικά που δεν ανακυκλώνονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός των αποβλήτων από την παραγωγή του ΤΙΤΑΝΑ είναι οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ, όπου αυτού του τύπου τα απόβλητα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιμεντόλιθων, πλακιδίων ή άλλων οικοδομικών υλικών.

Ο ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει μια πολιτική συστηματικής διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων των ανακυκλώσιμων υλικών σε όλα τα γραφεία και τις μονάδες, σύμφωνα με την οποία συλλέγονται διαφορετικοί τύποι απορριμάτων ξεχωριστά και αποστέλλονται για επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση.
 

Ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών, εργοστάσιο Καμαρίου.