Επιλέξτε Μέγεθος Γραμματοσειράς:
A A A
w3c
 

Σκόνη

Οι καπναγωγοί των κάμινων, η λατομική δραστηριότητα και η μεταφορά προϊόντων είναι οι κύριες πηγές εκπομπής σκόνης στον κλάδο τσιμέντου. Όλες οι μονάδες τσιμέντου είναι εξοπλισμένες με συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής σκόνης, ενώ η σκόνη που διαφεύγει μετριέται και ελέγχεται με συστήματα και διαδικασίες εσωτερικής διαχείρισης. Η σωστή συντήρηση, βέλτιστη λειτουργία και οι κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της διαφεύγουσας σκόνης.

Η εγκατάσταση νέων φίλτρων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων, χρησιμοποιώντας την τελευταία διαθέσιμη τεχνολογία, καθώς και οι διαδικασίες και τα μηχανήματα βελτιστοποίησης αποτελούν τις βασικές πρακτικές που ακολουθούνται για την εξασφάλιση της επίτευξης υψηλών προτύπων.
Το 2008, η συνολική ποσότητα σκόνης ήταν 1.268 τόνοι, ενώ οι ειδικές εκπομπές ανήλθαν σε 109 gr/τόνο κλίνκερ, βάσει των συμμετοχών του 2008. Οι εκπομπές σκόνης στις περισσότερες από τις εγκαταστάσεις μας ήταν πολύ χαμηλότερες από τα όρια που έχουν τεθεί από τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών λειτουργίας τους.

Με νέο υπολογισμό βάσει των συμμετοχών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2006, έτος κατά το οποίο τέθηκε ο στόχος του Ομίλου, οι ειδικές εκπομπές ήταν 83 gr/τόνο κλίνκερ, μια μείωση της τάξης του 2,3% σε σύγκριση με το 2007, κάνοντας έτσι ένα ακόμη βήμα προς το στόχο των 75 gr/τόνο κλίνκερ.

ΝOx

Οι εκπομπές NOx στην ατμόσφαιρα συνδέονται επιστημονικά με τη δημιουργία όξινης βροχής και αιθαλομίχλης. Η καύση σε υψηλές θερμοκρασίες, που είναι απαραίτητη για την παραγωγή τσιμέντου, αποτελεί πηγή εκπομπών NOx.

Οι επιδόσεις του Ομίλου το 2008 αναφορικά με τις εκπομπές ΝOx ήταν 20.979 τόνοι, ενώ οι ειδικές εκπομπές ήταν 1.799gr/τόνο κλίνκερ (υπολογισμοί βάσει των συμμετοχών του 2008). Το επίπεδο των εκπομπών είναι σύμφωνο με τα όρια που καθορίζονται στις άδειες λειτουργίας μας.

Υπολογίζοντας βάσει των συμμετοχών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2006 (έτος κατά το οποίο τέθηκε ο στόχος του Ομίλου για μείωση των σχετικών εκπομπών), οι ειδικές εκπομπές ήταν 1.851 gr/τόνο κλίνκερ.
Πέρυσι αναθεωρήθηκε ο στόχος μας και επιδιώκουμε να μειώσουμε σε 1.670 gr/τόνο κλίνκερ τις εκπομπές ΝΟx, δηλαδή κατά 45% σε σχέση με το 2003, έως το 2015.

SOx

Η παρουσία θείου (S) στις πρώτες ύλες είναι η κύρια αιτία των εκπομπών SOx που συνδέονται με την εμφάνιση όξινης βροχής. Επομένως, η διατήρηση αυτών των εκπομπών σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα είναι πολύ σημαντική για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργοστασίων τσιμέντου.

Το 2008, οι συνολικές εκπομπές SOx ανήλθαν σε 3.356 τόνους, που αντιστοιχούν σε 288 gr/τόνο κλίνκερ. Στις περισσότερες μονάδες του Ομίλου, οι εκπομπές SOx ήταν αμελητέες, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ήταν πολύ χαμηλότερες από τα επιτρεπτά επίπεδα. Yπολογίζοντας, βάσει των συμμετοχών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2006, έτος κατά το οποίο τέθηκε ο στόχος του Ομίλου, οι ειδικές εκπομπές ήταν 313 gr/τόνο κλίνκερ.